RE/MAX Delta

REALITNÍ SLOVNÍK

 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA:

úschova peněz, kterou složí kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) než dojde např. k zápisu do katastru nemovitosti. Slouží jako záruka pro kupujícího, že nepřijde o peníze a pro prodávajícího, že jimi kupující disponuje

ABSOLUTNÍ LIKVIDITA/LIKVIDNOST 

platební schopnost, schopnost platit závazky, míra schopnosti plnit závazky.

BONITA KLIENTA 

Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně úvěr splácet. Při výpočtu bonity se vychází z celkového příjmu domácnosti žadatele a volných peněžních prostředků vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).

DEPOZITUM 

1. peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů 2. movitá věc svěřená do odborné úschovy

DRENÁŽ 

odvodňování mokrých míst v základech domu (např. když je dům umístěn ve svahu nebo dochází k prosakování dešťové vody)

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem

EXEKUCE 

je nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu. Exekuce je zapsána na LV jako omezení prodeje. Může být doplacena, ale není smazána z LV.

INSOLVENCE 

PLATEBNÍ NESCHOPNOST – neschopnost dostát svým peněžním závazkům.

LIKVIDNOST

platební schopnost, schopnost platit závazky, míra schopnosti plnit závazky.

NEMOVITOSTI 

jsou pozemky a stavby, spojené se zemí pevným základem, což jsou domy, chaty, chalupy, byty v osobním vlastnictví, pozemky, komerční objekty, atd.

ODHAD CENY NEMOVITOSTI 

Jedná se o stanovení ceny nemovitosti nejčastěji na základě vypracování znaleckého posudku, které by bylo dosaženo při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) na trhu nemovitostí v tuzemsku ke dni ocenění nebo stanovení tržní ceny nemovitosti. V případě vyhláškového odhadu je cena stanovena platnou vyhláškou.

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ 

Rozdělení nemovitosti mezi více vlastníků, z nichž má každý ideální podíl. Spoluvlastnictví ideálně určených podílů upravuje občanský zákoník v § 136 až 142. Zvláštní případy spoluvlastnictví (bytové spoluvlastnictví, spoluvlastnictví vodovodů a kanalizací apod.) mají speciální právní úpravu.Podílové spoluvlastnictví vzniká na základě smlouvy, rozhodnutí soudu či ze zákona.

SJM – SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 

znamená vše, co oba v manželství vytvořili, proto tedy nemůže jeden z nich nabývat nemovitost, když má v občanském průkazu stav ženatý/vdaná, ani družstevní byt. V případě, že jsou v rozvodovém řízení, bude družstvo vyžadovat papír od soudu o tom, že rozvod běží, anebo tzv. vypořádání společného jmění, což je notářský zápis o rozdělení majetku.

SMLOUVA O VÝHRADNÍM PRODEJI 

smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručuje exkluzivitu.

SOLVENCE – PLATEBNÍ SCHOPNOST 

Schopnost dostát svým závazkům.

TRŽNÍ ODHAD 

udavá reálnou hodnotu věci (nemovitosti) na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

VĚCI MOVITÉ 

jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez narušení jejich podstaty, a nejsou tedy věcmi nemovitými. Za věc movitou není považováno vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu platných zákonů). Například pro účely pojištění budov, staveb a bytů se věcmi movitými rozumí.

  • stavební materiál sloužící k opravám /rekonstrukci budovy,
    stavby nebo bytu
  • stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště
    u budovy, stavby nebo bytu rozestavěného

ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ 

notářský zápis (nemůžou si to napsat sami), osvědčující, že se manželé dohodli, že např. od dnešního dne mají rozdělený majetek, každý má tím pádem své peníze, za které si může kupovat, co chce, neznamená to, že se nutně rozvádějí, je to spíše ochrana před krachem z podnikání jednoho z nich, aby pak např. měli kde bydlet, pokud zrovna dům či byt má ve vlastnictví ten druhý z manželů, který nezkrachoval.

ANUITNÍ SPLÁTKA 

pravidelná měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.

BD – bytové družstvo
RD – rodinný dům

BUDOVA

objekt nemovitého charakteru uzavřený obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, který je určen k tomu, aby chránil lidi nebo věci před působením vnějších vlivů; např. rodinný dům, chata, chalupa.

DOMÁCNOST 

je soubor věcí movitých a stavební součásti bytu. Zjednodušeně řečeno věci, které lze odnést nebo jednoduše odmontovat. Nejsou pevně spojeny s budovou

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY 

vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

EXKLUZIVITA 

výhradní právo podložené smlouvou (smlouva o výhradním prodeji), že na určitou činnost smí provádět pouze jedna firma. Např. obchodní zastoupení firmy na území ČR, právo realitní kanceláře při zprostředkování prodeje.

FRANŠÍZING 

forma podnikání, kdy je franchisantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, know-how atd.

JISTINA

je nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu)

NABÝVACÍ TITUL

Listina, na základě které osoba získá vlastnické právo k nemovitosti. Např. prostřednictvím smlouvy o převodu, kupní smlouvy, dědické smlouvé, darovací smlouvy atd. Nabývací titul je součástí listu vlastnictví.

NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA 

slouží k uložení peněz (cenných papírů, listin atd) u notáře za účelem předání jiné osobě v případě, že splnila své závazky.

PENB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

REZERVAČNÍ SMLOUVA 

Rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajiš’tuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 

jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí finančních prostředků).

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA – Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

SOUDNÍ ZÁSTAVA 

vzniká rozhodnutím soudu, aniž by o ni vlastník požádal či ji podepsal a je zapsána na LV v bodě C, jedná se o zastavení majetku soudem, protože majitel je dlužníkem např. u zdravotní pojišťovny, sociálky, finančního úřadu, a tato zástava má při vyplácení přednost před zástavami výše uvedenými. Počítejte s tím, že výmaz trvá déle, protože vše jde soudní cestou.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává je katastrální úřad.

ZÁSTAVA 

zápis na LV v bodě C (omezení vlastnického práva) na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva, většinou sjednaný na základě půjčky pro banku, anebo půjčky mezi dvěmi fyzickými osobami, znamená, že majitel nemovitost nemůže prodat bez vědomí zástavního věřitele (ten, od koho si půjčil), lze prodat tak, že se pohledávka vyplatí, na katastr se vloží tzv. kvitance (jednostranný doklad o splacení dluhu se žádostí o výmaz zástavy, kterou vystaví zástavní věřitel), katastr pak zástavu vymaže, anebo se nový kupující dohodne s bankou o převzetí dluhu, což znamená, že zástavcem (dlužníkem) se stane nový vlastník. Výmaz této zástavy trvá standardní dobu.